Monter Embutits

cat

Tota la web Productes
Anar

EMBUTIDOS MONTER, S.L.U. establim com a principal objectiu aconseguir la satisfacció dels clients i garantir els serveis amb l'elaboració de productes segurs, legals i de qualitat, reconeixent les pròpies responsabilitats davant els clients. Perseguim aquest objectiu dins un marc global de responsabilitat corporativa per contribuir al desenvolupament econòmic, social i medi ambiental del nostre entorn i de la comunitat. Partidaris del desenvolupament sostenible i garantint el màxim nivell de seguretat i salut en el treball.


Tot plegat ens ha portat a incorporar polítiques en pro de la sostenibilitat i dels beneficis a la societat.

 
ÀMBIT DE QUALITAT I SEGURETAT ALIMENTÀRIA:

• Compromís de fabricar productes segurs, legals i de qualitat.

• Desenvolupar un sistema d'autocontrol alimentari, basat en la norma IFS.

• Analitzar els diferents indicadors establerts, per tal de mantenir el procés de millora contínua.

• Mantenir unes instal • lacions amb les tecnologies i processos més avançats.

• Seguir uns processos de treball ètics i segurs i cobrir les necessitats de formació de tot el personal.

• Mantenir un programa de "Food Defense" per garantir la protecció i seguretat dels productes.

ÀMBIT DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL: 

• Desenvolupar la integració de la prevenció, de manera que qualsevol treballador tingui l'obligació de conèixer i complir, les normes de seguretat i salut establertes.

• Garantir la participació i formació i informació de tots els treballadors, del seu lloc de treball i dels riscos generals de l'empresa als quals puguin estar exposats.

• L'activitat preventiva s'orienta a evitar riscos i avaluar aquells que no s'hagin pogut eliminar.

ÀMBIT DE MEDI AMBIENT: 

• Compromís de prevenció de la contaminació i millora ambiental contínua de totes les activitats assegurant el màxim respecte al medi ambient.

• Desenvolupar un sistema de gestió ambiental, basat en la Norma UNE-EN-ISO 14001:2004.

• Avaluar els aspectes ambientals per tal de minimitzar l'impacte que puguin ocasionar en l'entorn.

• Utilitzar de manera eficient els recursos naturals, les matèries primeres i l'energia, reduint el seu consum als mínims necessaris i reduir sistemàticament la generació de residus, abocaments i emissions a l'atmosfera, sempre que sigui possible i tècnicament viable.

ÀMBIT  LABORAL:

Tal i com ordena la Llei Orgànica 3/2007 de 22 de març, Embutidos Monter, SLU, té implantat un pla d’igualtat efectiva entre dones i homes.

Planificar accions més enllà de les que s’han de realitzar en els àmbits de la qualitat, seguretat i salut en el treball, que permeten als nostres professionals actualitzar coneixements.

ÀMBIT SOCIAL:

El nostre compromís amb la contractació de persones vulnerables i amb risc d’exclusió social per contribuir al seu procés d’integració laboral va molt més enllà del 2% que requereix la LISMI (Llei d’Integració Social del Minusvàlid). Actualment, els treballadors amb certificat que treballen a l’empresa, supera en el doble aquest percentatge. Un compromís que ens ha estat reconegut i premiat al 2014 pel Programa Incorpora de l’Obra Social La Caixa.

Tanmateix mantenim una estreta col·laboració amb entitats territorials de beneficència, que lluiten contra l’exclusió social i la pobresa, amb l’aportació de productes alimentaris i altres.

Contribuïm també, en activitats vinculades amb la promoció de l’esport i el lleure, sempre potenciant tot el referent a la salut.

Data actualització: 03.03.2014

Copyright 2017 Embutidos Monter S.L.U.